Pedagogik

Kompetens och samverkan


Vi har god personaltäthet och hög formell kompetens i personalgruppen. Det som utmärker vår personal utöver detta är ett genuint engagemang och en stor kärlek till barnen. Öppenheten och gemenskapen mellan föräldrar och personal skapar viktiga förutsättningar för en trygg och kreativ förskola


JORDNÄRA PEDAGOGIK


Barnen på Klinten lär och utvecklas nära naturen. Utomhuspedagogik bland böljande ängar, viskande skogar och råmande kor ger barnen ro att växa och skapa.


Pedagogiken präglas av kreativitet och utforskande med alla sinnen. Barnen går i en integrerad grupp där varje barn, tillsammans med andra, lär och utvecklas i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar


Vår pedagogik är bl.a. inspirerad av Fröbel och hans tankar kring lekens betydelse för barns utveckling. Genom leken bearbetar barn upplevelser och och tankar. I leken tränar barnen också sina sociala förmågor, såsom kommunikation, konflikthantering och samarbete. Leken är barnens livsform och barnen behöver mycket tid till att leka. Vi anser därför att det är viktigt att ge barnen tid till lek i en vuxens närhet, utan att de blir avbrutna.


Våra tre huvudinriktningar är natur, kultur och miljö. Detta avspeglas i att vi vistas mycket utomhus i skog och mark, där barnen får utlopp för sin kreativitet och sitt behov av att röra på sig. Utomhus stimuleras dessutom alla barnens sinnen vilket fördjupar upplevelser och lärande.


Barnen använder en del digitala hjälpmedel såsom kamera och Ipad för att experimentera och kommunicera tankar, fenomen och kunskaper. Det är viktigt att ge barnen alla möjliga redskap och kunskaper inför framtiden.